úvodní stránka
ubytování
základní informace
všeobecné podmínky
další služby
on-line rezervace
kontakt a poloha

Apartmá Domeček
Apartmá Věra
Apartmá Romana
 


1. Smluvní vztah
Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu /dále jen zákazník/ a ubytovací kanceláří Arenta /dále jen ubytovací kanceláří/ se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a zákazníkem podepsané závazné přihlášky k pobytu potvrzené ubytovací kanceláří. Podpisem přihlášky zákazník potvrzuje, že se seznámil s popisem objektu, se základními informacemi a souhlasí se všeobecnými podmínkami a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob odpovídá zákazník, který přihlášku podepsal.

2. Ceny služeb a jejich úhrada
V ceníku jsou uvedeny ceny pro občany ČR. Úhradu objednaného pobytu a služeb provádí zákazník formou 50% zálohy z celkové ceny za pobyt, splatné k datu, které stanoví ubytovací kancelář. Doplatek je nutno uhradit nejpozději do 40 dnů před nástupem na rekreační pobyt. Při objednání pobytu v době kratší než 50 dnů před nástupem se hradí celá částka za rekreační pobyt najednou. Termín splacení zálohy a doplatku je uveden na potvrzené závazné přihlášce k pobytu. Pokud zákazník neuhradí částku za pobyt do termínu, pobyt je zrušen a v platnost vstupují stornovací podmínky. Platba za pobyt a služby může být hrazena poštovní poukázkou, v hotovosti, nebo fakturou.

3. Poukaz k pobytu
Po úhradě celkové částky za pobyt obdrží zákazník nejpozději 14 dní před nástupem Ubytovací poukaz s příjezdovou cestou, adresou rekreačního objektu a dalšími potřebnými informacemi. Ubytovácí poukaz předáte majiteli při nástupu na rekr. objekt. V případě nástupu na pobyt ve výšším počtu osob, než je uvedeno v poukazu, má majitel právo tuto osobu neubytovat, nebo zákazník doplatí přiměřenou částku za její ubytování.

4. Změny dohodnutých služeb
Zákazník má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit výhradně písemnou formou. Zrušení smluvního vztahu nastává okamžikem doručení tohoto dokladu na adresu ubytovací kanceláře. V platnost vstupují níže uvedené stornovací podmínky. Stornovací podmínky se neúčtují pokud si za sebe zákazník zajistí náhradu. Zákazník má též právo doobjednat služby, osoby, domácí zvíře, změnu jména. Za tyto změny si cestovní agentura účtuje manipulační poplatek ve výši 100,-Kč.
Ubytovací kancelář má právo úpravy cen za rekreační pobyt v případě změny cen ubytování, nebo při zásadních cenových změnách. O této skutečnosti musí být zákazník předem informován. V tomto případě má zákazník právo písemně od smlouvy odstoupit bez stornopoplatků, nebo změny akceptovat.

5. Stornopoplatky
Při zrušení objednaného pobytu má právo cestovní agentura účtovat zákazníkovi stornopoplatky
do 41 dnů před nástupem - 0 % z celkové ceny za pobyt
od 40 do 31 dnů před nástupem - 10 % z celkové cena za pobyt
od 30 do 20 dnů před nástupem - 30 % z celkové ceny za pobyt
od 20 do 14 dnů před nástupem – 50 % z celkové ceny za pobyt
od 14 do 8 dne před nástupem - 70 % z celkové ceny za pobyt
od 7 do 5 dne před nástupem - 90 % z celkové ceny za pobyt
od 5 dne do nástupu – 100 % z celkové ceny

Ubytovací kancelář nevyžaduje zaplacení stornopoplatků v případě závažných důvodů / živelné pohromy, umrtí v rodině /. Nutno doložit písemnou formou.

6. Pojištění
Ubytovací kancelář nezahrnuje do ceny pobytů pojištění, doporučujeme sjednat úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění storno poplatků.

7. Reklamace
Zákazník má právo na reklamaci, pokud nebyly objednané služby poskytnuty v plném rozsahu, nebo kvalitě. Zákazník je povinen ihned po zjištění nedostatku nahlásit tento majiteli, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě. Pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše zákazník s ubytovatelem protokol o reklamaci, který musí být podepsán oběma stranami a v průběhu pobytu / nejpozději do 3 dnů od ukončení pobytu / zaslán na adresu cestovní agentury. Výsledek reklamačního řízení je povinna ubytovací kancelář oznámit zákazníkovi nejpozději do 20 dnů od obdržení reklamace. Bude-li reklamace po prošetření shledána oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy.

8. Závěrečná ustanovení
Zákazník podpisem závazné přihlášky, popřípadě úhradou zálohy nebo ceny za pobyt potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi.